ACTIEVOORWAARDEN GOLFSTART

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lespakket van Golfstart (verder te noemen 'Golfstart Pakket’) die via de website www.golf.nl/golfstart bij de deelnemende golfclubs en golfbanen (verder te noemen: 'Deelnemende Golfbaan') te boeken is. U sluit een overeenkomst met de Deelnemende Golfbaan bij wie u het Golfstart Pakket boekt.
 2. Per Golfstart Pakket kunnen de voorwaarden verschillen, zo verschillen de voorwaarden tussen een Golfstart 1 en een Golfstart 2 op bepaalde punten van elkaar.
 3. Het Golfstart Pakket heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de golfsport. Het Golfstart Pakket wordt u aangeboden door de Deelnemende golfbanen. Het aanbod is te raadplegen via: golf.nl/golfstart.
 4. Het Golfstart Pakket wordt in drie verschillende categorieën onderverdeeld met verschillende voorwaarden.

Definities

 1. Golfstart 1: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt naar je baanpermissie.
 2. Golfstart 2: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt van een baanpermissie naar een handicap 54.
 3. Golfstart 3: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende Golfbaan werkt naar je handicap 54.
 4. Deelnemende Golfbaan: een aangesloten of deelnemende golfclub of golfbaan bij het Golfstart Pakket.
 5. Golfstart Pakket: is de promotie van de lespakketten Golfstart 1,2 of 3.

Golfstart 1

 1. Golfstart 1 heeft een vaste prijs van € 99,- plus € 0,99,- servicekosten per persoon.
 2. Een Deelnemende Golfbaan heeft het recht het Golfstart Pakket naar eigen inzicht in te vullen. Het Golfstart Pakket bestaat uit 4 golflessen van minimaal 45 en maximaal 90 minuten per les, verdeeld over minimaal vier dagen. Er is een beperkte capaciteit voor het Golfstart Pakket.
 3. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Golfstart 2

 1. Golfstart 2 heeft een variërende prijs tussen de € 99,- en € 159,-, afhankelijk van de beschikbaarheid en de aanvullende voorwaarden die de Deelnemende Golfbaan stelt.
 2. Het aantal golflessen verschilt tussen de vier en acht lessen en wordt per Deelnemende Golfbaan op voorhand kenbaar gemaakt. Het aantal lessen kan naderhand niet moet worden gewijzigd door de Deelnemende Golfbaan.
 3. Het Golfstart Pakket gaat pas door indien een door de Deelnemende Golfbaan bepaald aantal minimaal aanmeldingen is behaald.
 4. Golfstart 2 vindt plaats op vier verschillende dagen om de training tussen de lessen door aan te moedigen.
 5. Het aantal lesuren bestaat uit minimaal zes en maximaal tien lesuren.
 6. Het theorie-examen is bij de prijs inbegrepen.
 7. Het spelen van één ronde voor het behalen van handicap 54 zit bij de prijs inbegrepen.
 1. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Golfstart 3

 1. Golfstart 3 heeft een variërende prijs tussen de € 189,- en € 249,-, afhankelijk van de beschikbaarheid en de aanvullende voorwaarden die de Deelnemende Golfbaan stelt.
 2. Het aantal golflessen verschilt tussen de acht en veertien lessen en wordt per Deelnemende Golfbaan op voorhand kenbaar gemaakt. Het aantal lessen kan naderhand niet moet worden gewijzigd door de Deelnemende Golfbaan.
 3. Het Golfstart Pakket gaat pas door indien een door de Deelnemende Golfbaan bepaalde aantal minimaal aanmeldingen is behaald.
 4. Golfstart 3 vindt plaats op acht verschillende dagen om de training tussen de lessen door aan te moedigen.
 5. Het aantal lesuren bestaat uit minimaal tien en maximaal zestien lesuren.
 6. Het theorie-examen en de Baanpermissie zitten bij de prijs inbegrepen.
 7. Het spelen van één ronde voor het behalen van handicap 54 zit bij de prijs inbegrepen.
 8. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Golfstart-cadeauvoucher

 1. Iedere Golfstart-cadeauvoucher (hierna: ‘Voucher’) is voorzien van een unieke code. Iedere Voucher wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Voucher (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
 2. Een Voucher is na aankoop 2 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Voucher niet meer worden gebruikt.
 3. Een Voucher is niet inwisselbaar voor geld.
 4. Op een Voucher is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een Voucher kan niet geretourneerd worden.
 5. Een Voucher moet in keer worden besteedt.
 6. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Voucher(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, iDEAL.
 7. Het is niet toegestaan een Voucher of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 8. Per inschrijving voor een Golfstart pakket kan een Voucher worden ingewisseld.

Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan het Golfstart Pakket dient u een persoonlijk profiel aan te maken, een zogeheten Sportprofiel, via www.sport.nl. Pas na de activering van een dergelijk profiel kunt u een reservering maken voor een sportactiviteit bij een Deelnemende Golfbaan.
 2. Deelname aan het Golfstart Pakket is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op nl/golfstart. Na de inschrijving voor het Golfstart Pakket ontvangt u een bevestiging via het e-mailadres.
 3. Door inschrijving voor het Golfstart Pakket op nl/golfstart gaat u akkoord met deze Golfstart Pakketvoorwaarden.
 4. Door deelname aan het Golfstart Pakket geeft u toestemming voor het maken en publiceren van foto's en video's ter promotie van de Golfstart Pakket.
 5. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor deelname aan de Golfstart Pakket. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders van voogd overleggen.
 6. In geval van fraude, van vermoedens, van onrechtmatige beïnvloeding van een sportactiviteit behoudt de Deelnemende Golfbaan het recht voor u om u uit te sluiten van deelname.
 7. U kunt uw inschrijving tot 48 uur voorafgaand aan de eerste les kosteloos annuleren, door het Golfstart Pakket te annuleren in het systeem van Sportprofiel. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de servicekosten ter hoogte van € 0,99 binnen 14 werkdagen retour.
 8. In geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les van u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het recht op deelname aan het Golfstart Pakket, komt dit voor uw eigen rekening. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de inschrijfkostenplaats.
 9. Het Golfstart Pakket kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de Deelnemende Golfbaan worden gewijzigd van geannuleerd. U wordt via e-mail geïnformeerd. Wanneer de wijziging door de Deelnemende Golfbaan wordt inschrijfkosten voor deelname aan het Golfstart Pakket in restitutie van de door u betaalde inschrijfkosten. Restitutie naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling plaatsgevonden heeft, binnen 14 werkdagen na annulering.
 10. Het Golfstart Pakket kan niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere aanbiedingen of cadeaukaarten van de Deelnemende Golfbaan. Tenzij u over een unieke vouchercode beschikt die u hebt gekregen via een Deelnemende Golfbaan of van het Golfstart-supportteam.
 11. Alle door een Deelnemende Golfbaan aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven vrijblijvend zijn. Een Deelnemende Golfbaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de Deelnemende Golfbaan gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

Deelname

 1. De Deelnemende Golfbaan kan naast deze voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan het Golfstart Pakket.
 2. Extra uitgaven en/of reiskosten die u moet doen van maken in verband met de deelname aan het Golfstart Pakket, met de acceptatie en het gebruik van de sportactiviteit komen voor uw rekening.
 3. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de sportactiviteit. Deze online reservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de Deelnemende Golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname. De Deelnemende Golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren als die niet voldoet aan de voorwaarden van frauduleus overkomt.
 4. Een Deelnemende Golfbaan mag u om gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag van op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw gegevens en het afstemmen van het Golfstart Pakket op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Golfbanen kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan het Golfstart Pakket.
 6. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot de golfactiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een Deelnemende Golfbaan. 
 7. U dient zich te houden aan eventuele gedrag- en huisregels van de Deelnemende Golfbaan.

 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan het Golfstart Pakket vindt plaats op eigen risico. De Deelnemende Golfbaan is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door deelname aan het Golfstart Pakket, noch voor welke schade van letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van deelname aan het Golfstart Pakket.
 2. De Deelnemende Golfbaan is slechts aansprakelijk voor de u geleden zaaks- en/of gevolgschade van u toegebracht letsel, die direct en uitsluitend het gevolg is van opzet van grove schuld van de Deelnemende Golfbaan en/of zijn schulden, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Deelnemende Golfbaan verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had te behoren tot en voor het maximale bedrag.
 3. De Deelnemende Golfbaan en de door hem ingeschakelde hulppersonen van derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- van softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen van reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging van verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites profiel.sport.nl en www.golf.nl/golfstart intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is dus niet toegestaan om voorafgaande schriftelijke toestemming te geven voor de rechthebbenden iets van voornoemde websites elektronisch van anderszins te kopiëren, informatie over openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen van een reservering of het activeren van een sportprofiel kunt u terecht bij het Golfstart-supportteam via het mailadres golfstart@golf.nl.
 2. Als een van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Deelnemende Golfbaan zal dan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 3. Op de overeenkomst tot deelname aan het Golfstart Pakket is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de Golfstart Pakketvoorwaarden zal op golf.nl/golfstart geplaatst worden, voorzien van een datum.

 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 11 november 2022, versie 3.1