ACTIEVOORWAARDEN GOLFSTART

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lespakket van GOLFSTART (verder te noemen 'de Actie') die via de website www.golf.nl/golfstart bij de deelnemende golfclubs en golfbanen (verder te noemen: 'Deelnemende Golfbaan') te boeken is. U sluit een overeenkomst met de Deelnemende Golfbaan bij wie u de Actie boekt.
 2. De Actie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de golfsport. De Actie wordt u aangeboden door de Deelnemende golfbanen, die u kunt raadplegen via: golf.nl/golfstart.

Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan de Actie dient u een persoonlijk profiel aan te maken, een zogeheten Sportprofiel, via www.sport.nl. Pas na de activering van een dergelijk profiel kunt u een reservering maken voor een sportactiviteit bij een Deelnemende Golfbaan.
 2. Deelname aan de Actie is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op golf.nl/golfstart. Na de inschrijving voor de Actie ontvangt u een bevestiging via het e-mailadres.
 3. Door inschrijving voor de Actie op golf.nl/golfstart gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Door deelname aan de Actie geeft u toestemming voor het maken en publiceren van foto's en video's ter promotie van de Actie.
 5. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders van voogd overleggen.
 6. In geval van fraude, van vermoedens, van onrechtmatige beïnvloeding van een sportactiviteit behoudt de Deelnemende Golfbaan het recht voor u om u uit te sluiten van deelname.
 7. U kunt uw inschrijving tot 48 uur voorafgaand aan de eerste les kosteloos annuleren, door de Actie te annuleren in het systeem van Sportprofiel. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de transactiekosten ter hoogte van € 0,99 binnen 14 werkdagen retour.
 8. In geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les van u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het recht op deelname aan de Actie, komt dit voor uw eigen rekening. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de inschrijfkostenplaats.
 9. De Actie kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de Deelnemende Golfbaan worden gewijzigd van geannuleerd. U wordt via e-mail geïnformeerd. Wanneer de wijziging door de Deelnemende Golfbaan wordt inschrijfkosten voor deelname aan de Actie in restitutie van de door u betaalde inschrijfkosten. Restitutie naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling plaatsgevonden heeft, binnen 14 werkdagen na annulering.
 10. De Actie kan niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van de Deelnemende Golfbaan. Tenzij u over een unieke vouchercode beschikt die u hebt gekregen via een Deelnemende Golfbaan of van het Golfstart-supportteam.
 11. Alle door een Deelnemende Golfbaan aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven vrijblijvend zijn. Een Deelnemende Golfbaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de Deelnemende Golfbaan gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

Deelname

 1. Een Deelnemende Golfbaan heeft het recht de Actie naar eigen inzicht in te vullen. De Actie bestaat uit 4 golflessen van minimaal 45 en maximaal 90 minuten per les. Er is een beperkte capaciteit voor de Actie.
 2. De Deelnemende Golfbaan kan naast deze actievoorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan de Actie.
 3. Extra uitgaven en/of reiskosten die u moet doen van maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie en het gebruik van de sportactiviteit komen voor uw rekening.
 4. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de sportactiviteit. Deze online reservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de deelnemende Deelnemende Golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname. De Deelnemende Golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren als die niet voldoet aan de voorwaarden van frauduleus overkomt.
 5. Een Deelnemende Golfbaan mag u gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag van op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste invullen van uw gegevens en het afstemmen van de Actie op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Golfbanen kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan de Actie.
 7. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot de golfactiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een Deelnemende Golfbaan. 
 8. U dient zich te houden aan eventuele gedrag- en huisregels van de Deelnemende Golfbaan.

 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Actie op eigen risico. De Deelnemende Golfbaan is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door verband houdende deelname aan de Actie, noch voor welke schade van letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van deelname aan de Actie.
 2. De Deelnemende Golfbaan is slechts aansprakelijk voor de u geleden zaaks- en/of gevolgschade van u toegebracht letsel, die direct en uitsluitend het gevolg is van opzet van grove schuld van de Deelnemende Golfbaan en/of zijn schulden, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Deelnemende Golfbaan verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had te behoren tot en voor het maximalebedrag.
 3. De Deelnemende Golfbaan en de door hem ingeschakelde hulppersonen van derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- van softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen van reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging van verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites profiel.sport.nl en www.golf.nl/golfstart intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is dus niet toegestaan om voorafgaande schriftelijke toestemming te geven voor de rechthebbenden iets van voornoemde websites elektronisch van anderszins te kopiëren, informatie over openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen van een reservering van de activeren van sportprofiel kunt u terecht bij het Golfstart-supportteam via het mailadres golfstart@golf.nl van op golf.nl/golfstart.
 2. Als een van de meer bepalingen van deze voorwaarden niet van vernietigd worden, smaak dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Deelnemende Golfbaan zal alsdan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig van vernietigbaar is.
 3. Op de overeenkomst tot deelname aan de Actie staat nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op golf.nl/golfstart.nl geplaatst worden, voorzien van een datum.

 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 19 februari 2021, versie 2.0