ACTIEVOORWAARDEN GOLFSTART

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lespakket van GOLFSTART (verder te noemen ‘de Actie’) die via de website www.golf.nl/golfstart bij de deelnemende golfclubs en golfbanen (verder te noemen: ‘Deelnemende Golfbaan’) te boeken is. U sluit een overeenkomst met de Deelnemende Golfbaan bij wie u de Actie boekt.
 2. De Actie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de golfsport. De Actie wordt u aangeboden door de Deelnemende golfbanen, die u kunt raadplegen via: golf.nl/golfstart.

Inschrijving

 1. Om deel te nemen aan de Actie dient u een persoonlijk profiel aan te maken, een zogeheten Sportprofiel, via www.sport.nl. Pas na de activering van een dergelijk profiel kunt u een reservering maken voor een sportactiviteit bij een Deelnemende Golfbaan.
 2. Deelname aan de Actie is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op golf.nl/golfstart. Na de inschrijving voor de Actie ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
 3. Door inschrijving voor de Actie op golf.nl/golfstart gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Door deelname aan de Actie geeft u toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s ter promotie van de Actie.
 5. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd overleggen.
 6. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van een sportactiviteit behoudt de Deelnemende Golfbaan zich het recht voor om u uit te sluiten van deelname.
 7. U kunt uw inschrijving tot 48 uur voorafgaande aan de eerste les kosteloos annuleren, door de Actie te annuleren in het systeem van Sportprofiel. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de transactiekosten ter hoogte van € 2,75 binnen 14 werkdagen retour.
 8. In geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les of indien u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het recht op deelname aan de Actie, komt dit voor uw eigen rekening. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de inschrijfkosten plaats.
 9. De Actie kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de Deelnemende Golfbaan worden gewijzigd of geannuleerd. U wordt hierover via e-mail geïnformeerd. Ingeval van annulering of wijziging door de Deelnemende Golfbaan heeft u recht op restitutie van de door u betaalde inschrijfkosten voor deelname aan de Actie. Restitutie geschiedt naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden, binnen 14 werkdagen na annulering.
 10. De Actie kan niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van de Deelnemende Golfbaan. Tenzij u over een unieke vouchercode beschikt die u hebt gekregen via een Deelnemende Golfbaan of van het Golfstart-supportteam.
 11. Alle door een Deelnemende Golfbaan gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een Deelnemende Golfbaan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Deelnemende Golfbaan gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

Deelname

 1. Een Deelnemende Golfbaan heeft het recht de Actie naar eigen inzicht in te vullen. De Actie bestaat echter ten minste uit 4 golflessen van minimaal 45 en maximaal 90 minuten per les. Er geldt een beperkte capaciteit voor de Actie.
 2. De Deelnemende Golfbaan kan naast deze actievoorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan de Actie.
 3. Aanvullende uitgaven en/of reiskosten die u moet doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie en het gebruik van de sportactiviteit komen voor uw rekening.
 4. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de sportactiviteit. Deze online reservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de deelnemende Deelnemende Golfbaan te laten zien voorafgaand aan deelname. De Deelnemende Golfbaan heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren indien die niet aan de voorwaarden voldoet of frauduleus overkomt.
 5. Een Deelnemende Golfbaan mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens en het afstemmen van de Actie op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid. Golfbanen kunnen in verband met de veiligheid aanvullende voorwaarden stellen aan deelname aan de Actie.
 7. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot de golfactiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een Deelnemende Golfbaan. 
 8. U dient zich te houden aan eventuele geldende gedrags- en of huisregels van de Deelnemende Golfbaan.

 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. De Deelnemende Golfbaan is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met deelname aan de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of deelname aan de Actie.
 2. De Deelnemende Golfbaan is slechts aansprakelijk voor door de u geleden zaaks- en/of gevolgschade of u toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Deelnemende Golfbaan en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Deelnemende Golfbaan verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.
 3. De Deelnemende Golfbaan en de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites profiel.sport.nl en www.golf.nl/golfstart berusten intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden iets van voornoemde websites elektronisch of anderszins te kopiëren, informatie daarvan openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van sportprofiel kunt u terecht bij het Golfstart-supportteam via het mailadres golfstart@golf.nl of op golf.nl/golfstart.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Deelnemende Golfbaan zal alsdan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Op de overeenkomst tot deelname aan de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op golf.nl/golfstart.nl worden geplaatst, voorzien van een datum. 

 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 19 februari 2021, versie 2.0